Wie zijn we:

Mijn websiteadres is: www.gerbenbusscher.nl

Privacyverklaring:

De privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Gerben Busscher, gevestigd te Geesteren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81720521.

Indien wij op onze website gebruik maken van cookies, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u onze website bezoekt, ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

Persoongegevens:


Doel van verwerking
Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per mail of via de website of anderszins, dan gebruiken we deze gegevens enkel om met u te communiceren. Indien u geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens binnen 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerking persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen we over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel de contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging
We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privaxy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten we alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan inde AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantoordelijke blijven wij verantwoordelijk. 

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Wij zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder de contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hiervoor contact met ons opnemen.